Fizyka atomowa

Prom. ciała doskonale czarnego. 1.01
poziom: średni

Znajdź temperaturę pieca, jeżeli wiadomo, że z otworu o powierzchni promieniuje w ciągu sekundy energię.

Prom. ciała doskonale czarnego. 1.02
poziom: średni

Temperatura ciała doskonale czarnego wynosi. Po podniesieniu temperatury ciała całkowita moc wypromieniowana przez

Prom. ciała doskonale czarnego. 1.03
poziom: średni

Oblicz masę traconą przez Słońce w ciągu 1 s na skutek promieniowania. Temperatura powierzchni Słońca wynosi.

Prom. ciała doskonale czarnego. 1.04
poziom: łatwy

Maksimum energii promieniowania Słońca przypada na długość fali 470 nm. Zakładając, że Słońce promieniuje jak ciało

Prom. ciała doskonale czarnego. 1.05
poziom: średni

W każdej sekundzie na oświetloną przez Słońce część powierzchni Ziemi pada promieniowanie o natężeniu. Zakładając, że

Prom. ciała doskonale czarnego. 1.06
poziom: łatwy

Powierzchnia białych karłów ma temperaturę. W jakiej części widma leży maksimum energii promieniowania?

Prom. ciała doskonale czarnego 1.07
poziom: łatwy

Znaleźć moc wypromieniowaną przez doskonale czarną kulę o promieniu r = 15 cm znajdującą się w pokoju, w którym panuje


Energia fotonu. 2.01
poziom: łatwy

Czy promieniowanie, którego kwanty mają energię należy do obszaru światła widzialnego?

Energia fotonu. 2.02
poziom: łatwy

Znajdź częstotliwość promieniowania elektromagnetycznego otrzymywanego przy zamianie w fotony pary elektron-pozyton.

Energia fotonu. 2.03
poziom: łatwy

Energia fotonu wynosi. Ile wynosi jego pęd?

Energia fotonu. 2.04
poziom: średni

Znajdź energię, masę i pęd fotonu promieniowania ultrafioletowego o długości fali 280 nm.

Energia fotonu. 2.05
poziom: trudny

Natężenie monochromatycznej wiązki światła, tzn. ilość energii, którą przenosi ta wiązka w ciągu jednostki czasu przez

Energia fotonu 2.06
poziom: średni

Moc żarówki emitującej promieniowanie o długości fali 6 µm wynosi 10 W. Ile fotonów emituje w czasie 1 sekundy włókno


Zjawisko fotoelektryczne. 3.01
poziom: średni

Praca wyjścia elektronów z molibdenu wynosi. Jaka będzie prędkość elektronów wylatujących z powierzchni molibdenu po

Zjawisko fotoelektryczne. 3.02
poziom: łatwy

Oblicz graniczną długość fali zjawiska fotoelektrycznego dla srebra, dla którego praca wyjścia.

Zjawisko fotoelektryczne. 3.03
poziom: średni

Na powierzchnię niklu pada światło monochromatyczne. Długofalowa granica zjawiska fotoelektrycznego dla niklu

Zjawisko fotoelektryczne. 3.04
poziom: średni

Izolowana płytka metalowa oświetlona jest światłem o długości fali. Praca wyjścia elektronów z metalu wynosi. Do

Zjawisko fotoelektryczne. 3.05
poziom: średni

Fotoelektrony, wyrwane z powierzchni pewnego metalu przez kwanty światła o częstotliwości zatrzymuje się zupełnie

Zjawisko fotoelektryczne. 3.06
poziom: średni

Określ maksymalną energię kinetyczną i prędkość elektronów opuszczających metal pod wpływem promieniowania o długości

Zjawisko fotoelektryczne. 3.07
poziom: średni

Podczas zmiany długości fali światła padającego na katodę z 440 nm na 680 nm napięcie zaporowe zmieniło się 3,3 razy.

Zjawisko fotoelektryczne. 3.08
poziom: trudny

Na rysunku jest pokazana zależność natężenia prądu I płynącego przez fotokomórkę od napięcia U, przy ustalonym

Zjawisko fotoelektryczne. 3.09
poziom: średni

Graniczna długość fali dla zjawiska fotoelektrycznego dla cezu wynosi. Oblicz maksymalną prędkość wybijanych

Zjawisko fotoelektryczne. 3.10
poziom: trudny

Czułość kwantowa fotokomórki tzn. stosunek liczby wybitych elektronów do liczby padających fotonów, wynosi. Na

Zjawisko fotoelektryczne. 3.11
poziom: trudny

Promieniowanie lasera argonowego o długości fali zostało zogniskowane na płaskiej fotokatodzie tworząc plamę o średnicy


Fale de Broglie’a. 4.1
poziom: łatwy

Neutronami termicznymi nazywa się neutrony, których średnia energia jest równa średniej energii ruchu cieplnego

Fale de Broglie’a. 4.2
poziom: łatwy

Znajdź długość fali de Broglie’a elektronu o energii kinetycznej E = 100 eV.


Model atomu wg Bohra. 5.01
poziom: średni

Opierając się na teorii Bohra znajdź promienie orbit elektronu w atomie wodoru i szybkość elektronu na tych orbitach.

Model atomu wg Bohra. 5.02
poziom: średni

Przeprowadzono atom wodoru ze stanu podstawowego w stan wzbudzony, charakteryzujący się główną liczbą kwantową Znajdź

Model atomu wg Bohra. 5.03
poziom: średni

Znajdź granicę serii linii widmowych wodoru znajdujących się w dalekim nadfiolecie (seria Lymana).

Model atomu wg Bohra. 5.04
poziom: średni

Znajdź długość fali pierwszych trzech linii widmowych wodoru z serii Balmera.

Model atomu wg Bohra. 5.05
poziom: średni

Największa długość fali w serii Lymana wynosi Oblicz największą długość fali Balmera.

Model atomu wg Bohra. 5.06
poziom: łatwy

Atom wodoru przeprowadzono ze stanu podstawowego do stanu wzbudzonego o głównej liczbie kwantowej Jakie linie mogą


Promieniowanie Roentgena. 6.01
poziom: łatwy

Najmniejsza długość fali w ciągłym widmie rentgenowskim, otrzymanym w rezultacie hamowania elektronów na antykatodzie

Promieniowanie Roentgena. 6.02
poziom: średni

Najmniejsza długość fali otrzymana w lampie rentgenowskiej jest równa Lampa pracuje pod napięciem Na podstawie tych

Promieniowanie Roentgena. 6.03
poziom: łatwy

Znajdź długość fali promieniowania rentgenowskiego, którego foton ma energię równą energii spoczynkowej elektronu.

Promieniowanie Roentgena. 6.04
poziom: średni

Gdy napięcie w lampie rentgenowskiej wzrosło dwukrotnie, graniczna długość fali zmieniła się o Oblicz początkową

Promieniowanie Roentgena. 6.05
poziom: średni

Na kryształ kalcytu pada promieniowanie rentgenowskie. Najmniejszy kąt między płaszczyzną kryształu a wiązką

Promieniowanie Roentgena. 6.06
poziom: łatwy

Promieniowanie rentgenowskie o długości fali pada na kryształ soli kuchennej. Kąt przy którym obserwuje się maksimum


Egzamin

Fizyka atomu - 13.01
poziom: średni

Matura próbna grudzień 2004 Po lekcji o budowie i zasadzie działania fotokomórki nauczyciel fizyki polecił uczniom

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies