Dla ambitnych

Kinematyka. 1.01
poziom: średni

Maszynista pociągu osobowego jadącego z prędkością spostrzega w odległości od swojego pociągu pociąg towarowy jadący po

Kinematyka. 1.02
poziom: trudny

Pręt swoimi końcami opiera się o ramiona kąta prostego. Górny koniec porusza się wzdłuż ramienia ze stałą prędkością.

Kinematyka. 1.03
poziom: trudny

Trzy mikrofony, położone na jednej prostej w punktach A, B, C, zarejestrowały w momentach dźwięk wybuchu, który zaszedł

Kinematyka. 1.04
poziom: trudny

Samochód jedzie z prędkością obok długiej ściany tak, że jego tor tworzy z nią kąt. W momencie, gdy samochód był

Kinematyka. 1.05
poziom: trudny

Ze strzelby znajdującej się w początku układu współrzędnych należy trafić w punkt o współrzędnych. Początkowa prędkość


Dynamika. 2.01
poziom: trudny

Oblicz przyspieszenie walca ześlizgującego się wzdłuż żlebu, mającego kształt dwuściennego kąta o mierze. Krawędź tego

Dynamika. 2.02
poziom: trudny

Między dwa jednakowe klocki o masach wstawiono klin o masie i kącie rozwarcia. Oblicz przyspieszenia ciał. Tarcie

Dynamika. 2.03
poziom: trudny

Na gładkiej, poziomej powierzchni spoczywa układ złożony z dwóch ciał o masach i sprężyny o współczynniku sprężystości

Dynamika. 2.04
poziom: trudny

Oblicz siłę działającą na pionową ściankę ze strony padającej „hantli” (rysunek), w momencie, gdy oś „hantli” tworzy


Ośrodki ciągłe. 4.01
poziom: łatwy

Z rury o polu przekroju poprzecznego wypływa woda w ilości. Z jaką prędkością wypływa woda z rury?

Ośrodki ciągłe. 4.02
poziom: łatwy

Rurą o wewnętrznej średnicy płynie woda o gęstości z prędkością. Jaka masa wody przepływa przez rurę w czasie?

Ośrodki ciągłe. 4.03
poziom: łatwy

Woda przepływa przez rurę o promieniu z prędkością. W pewnym miejscu rura zwęża się i jej promień wynosi. Oblicz

Ośrodki ciągłe. 4.04
poziom: łatwy

Z jaką prędkością wypływa idealna (nielepka, nieściśliwa) ciecz z naczynia przez mały otworek w dnie, jeśli wysokość

Ośrodki ciągłe. 4.05
poziom: łatwy

Rurą o promieniu płynie woda z prędkością. Rura w sposób symetryczny rozgałęzia się na 4 rury o promieniach każda.

Ośrodki ciągłe. 4.06
poziom: średni

W zwężającej się rurce płynie ciecz idealna o gęstości. Oblicz różnicę ciśnienia między punktami A i B w cieczy, gdy w

Ośrodki ciągłe. 4.07
poziom: trudny

Na rysunku pokazano pewien typ przepływomierza. Oblicz różnicę poziomów wody w rurkach A i B, jeśli przez

Ośrodki ciągłe. 4.08
poziom: trudny

Rysunek przedstawia rurkę Venturiego - przyrząd wstawiany do rury z przepływającą cieczą, by zmierzyć prędkość


Grawitacja. 5.01
poziom: trudny

Dwie jednorodne kule o masach znajdując się w odległości oddalały się od siebie z prędkością. Na jaką maksymalną


Prawo Gaussa. 6.01
poziom: trudny

Oblicz natężenie pola wytworzonego przez jednorodną kulę o masie i promieniu, w zależności od odległości od środka

Prawo Gaussa. 6.02
poziom: trudny

Oblicz natężenie pola wytworzonego przez sferyczną warstwę o masie, promieniu wewnętrznym, promieniu zewnętrznym w

Prawo Gaussa. 6.03
poziom: trudny

Oblicz natężenie pola kuli naładowanej ładunkiem rozłożonym równomiernie na jej powierzchni. Promień kuli wynosi,

Prawo Gaussa. 6.04
poziom: trudny

Oblicz natężenie pola kuli naładowanej ładunkiem rozłożonym równomiernie w całej jej objętości. Promień kuli wynosi,

Prawo Gaussa. 6.05
poziom: trudny

Jakie jest natężenie pola wytworzonego przez jednorodnie naładowaną, prostoliniową, nieskończenie długą nić. Ładunek

Prawo Gaussa. 6.06
poziom: trudny

Jakie jest natężenie pola wytworzonego przez jednorodnie naładowaną, nieskończoną płaszczyznę. Ładunek przypadający na

Prawo Gaussa. 6.07
poziom: średni

Oblicz natężenie pola wytworzonego przez dwie równoległe do siebie, nieskończone, płaskie płyty, z których jedna

Prawo Gaussa. 6.08
poziom: trudny

Składowa indukcji osiowo symetrycznego pola magnetycznego skierowana wzdłuż osi symetrii zależy od następująco – stałe.


Elektrostatyka. 7.01
poziom: trudny

Oblicz zastępczą pojemność układów kondensatorów pokazanych na rysunku. Każdy z kondensatorów ma pojemność.

Elektrostatyka. 7.02
poziom: trudny

Cztery jednakowe płytki metalowe są w powietrzu w równych odległościach od siebie. Powierzchnia każdej z nich wynosi.

Elektrostatyka. 7.03
poziom: trudny

Punktowy ładunek umieszczono w odległości od uziemionej, nieskończonej, metalowej płyty. Znajdź potencjał pola w części

Elektrostatyka. 7.04
poziom: trudny

Wewnątrz sfery o promieniu, której ładunek wynosi, znajduje się uziemiona, metalowa sfera o promieniu. Sfery są

Elektrostatyka. 7.05
poziom: trudny

W układzie przedstawionym na rysunku w momencie początkowym klucz K jest zamknięty, a naładowane do napięcia

Elektrostatyka. 7.06
poziom: trudny

W cienkościennej, nie przewodzącej, równomiernie naładowanej sferze o masie i promieniu zrobiono dwa małe otwory

Elektrostatyka. 7.07
poziom: trudny

Oblicz pojemność zastępczą układu. Wszystkie kondensatory mają pojemność.

Elektrostatyka. 7.08
poziom: trudny

Oblicz pojemność zastępczą układu. Wszystkie kondensatory mają pojemność.

Elektrostatyka. 7.09
poziom: średni

Dużą, cienką, płaską płytę o polu powierzchni i grubości umieszczono w jednorodnym polu elektrostatycznym o natężeniu,

Elektrostatyka. 7.10
poziom: średni

Dwa jednakowe, płaskie kondensatory o pojemności są połączone równolegle i naładowane do napięcia. Okładki jednego z

Elektrostatyka. 7.11
poziom: trudny

W czteroelektrodowej lampie o płaskich elektrodach, powierzchnie których są jednakowe i równe, odległości między

Elektrostatyka. 7.12
poziom: trudny

Cztery jednakowe, metalowe płyty 1 – 4 o polu powierzchni każda, są naładowane ładunkami i ustawione w równych

Elektrostatyka. 7.13
poziom: średni

Płaski kondensator jest połączony ze źródłem o napięciu. Okładki kondensatora mają pole powierzchni, odległość między


Prąd elektryczny. 8.01
poziom: trudny

Oblicz opór zastępczy nieskończonej sieci oporników.

Prąd elektryczny. 8.02
poziom: trudny

Oblicz opory zastępcze układów. A) B) C) Wszystkie oporniki mają opór.

Prąd elektryczny. 8.03
poziom: trudny

Na jednorodny pręt, którego oba końce są uziemione, pada strumień elektronów. Strumień jest stały w czasie i jednorodny

Prąd elektryczny. 8.04
poziom: trudny

Do płaskiego kondensatora o kwadratowych okładkach wlatuje ze stałą prędkością metalowa płytka. Kondensator jest


Magnetyzm. 9.01
poziom: łatwy

W kołowym przewodniku o promieniu płynie prąd o natężeniu. Oblicz indukcję pola magnetycznego w środku koła.

Magnetyzm. 9.02
poziom: średni

Przewodnik, przez który płynie prąd, ma kształt jak na rysunku Część AB jest prostoliniowa. Punkt P leży na

Magnetyzm. 9.03
poziom: trudny

Oblicz indukcję pola magnetycznego wytworzonego przez prąd o natężeniu płynący przez nieskończenie długi prostoliniowy

Magnetyzm. 9.04
poziom: trudny

Nieskończenie długa zwojnica (rysunek) ma zwojów na jednostkę długości. Przez zwojnicę płynie prąd. Oblicz indukcję

Magnetyzm. 9.05
poziom: trudny

Prąd o natężeniu płynie wzdłuż nieskończenie długiego walca kołowego o promieniu. Oblicz indukcję pola magnetycznego

Magnetyzm. 9.06
poziom: trudny

Oblicz indukcję pola magnetycznego wytworzonego przez układ przewodników (kabel koncentryczny) przedstawiony na

Magnetyzm. 9.07
poziom: trudny

Ramka prostokątna o bokach znajdująca się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji może obracać się wokół osi. W


Indukcja elektromagnetyczna. 10.01
poziom: trudny

Cewkę o oporze indukcyjnym włączono do sieci elektrycznej o napięciu skutecznym. a) Oblicz amplitudę natężenia prądu i

Indukcja elektromagnetyczna. 10.02
poziom: trudny

Do zacisków generatora prądu zmiennego przyłączono kondensator o pojemności. Określ amplitudę napięcia na zaciskach.

Indukcja elektromagnetyczna. 10.03
poziom: średni

Do sieci prądu przemiennego o napięciu skutecznym włączono szeregowo przewodnik o oporze oraz cewkę o indukcyjności.

Indukcja elektromagnetyczna. 10.04
poziom: trudny

Do źródła prądu przemiennego o napięciu skutecznym włączono w obwód, składający się z szeregowo połączonych opornika o

Indukcja elektromagnetyczna. 10.05
poziom: trudny

Gdy szeregowy obwód zasilany był z częstotliwością rezonansową, płynął w nim prąd o amplitudzie natężenia. Po zmianie

Indukcja elektromagnetyczna. 10.06
poziom: trudny

Obwód jest zbudowany z szeregowo połączonych oporników o oporności, cewki o indukcyjności i kondensatora o pojemności

Indukcja elektromagnetyczna. 10.07
poziom: trudny

W obwodzie prądu przemiennego napięcie na oporze o amplitudzie jest przesunięte w fazie o kąt względem napięcia na

Indukcja elektromagnetyczna. 10.08
poziom: trudny

W obwodzie elektrycznym znajduje się kondensator o pojemności i cewka o indukcyjności. Oblicz napięcie panujące na

Indukcja elektromagnetyczna. 10.09
poziom: trudny

Metalowy pręt AB, opór jednostki długości którego wynosi, porusza się z prędkością zamykając obwód złożony jeszcze z

Indukcja elektromagnetyczna. 10.10
poziom: trudny

Naładowany kondensator o pojemności został zwarty poprzez zwojnicę o indukcyjności. Znajdź taką zależność pojemności

Indukcja elektromagnetyczna. 10.11
poziom: trudny

Obwód jest zbudowany z szeregowo połączonych: opornika o oporze, zwojnicy o indukcyjności, kondensatora o pojemności


Drgania. 11.01
poziom: trudny

Oblicz okres drgań wahadła fizycznego złożonego z krążka o masie i promieniu, oraz pręta o masie i długości. Części

Drgania. 11.02
poziom: trudny

Drążek metalowy o długości ma być wahadłem sekundowym. W którym punkcie pręta należy osadzić oś?

Drgania. 11.03
poziom: trudny

W jakiej odległości od środka masy należy zawiesić wahadło fizyczne o masie i momencie bezwładności względem środka

Drgania. 11.04
poziom: trudny

Cztery nieważkie pręty tworzą sztywny kwadrat o boku. W trzech wierzchołkach tego kwadratu znajdują się jednakowe


Fale. 12.01
poziom: trudny

Stwierdzono, że linia w widmie galaktyki z gromady w Wężu Wodnym jest przesunięta ku czerwieni o. Znajdź prędkość

Fale. 12.02
poziom: łatwy

Pojazd kosmiczny oddala się od Ziemi z prędkością. W pewnej chwili zapalono w nim silne źródło światła niebieskiego.


Fotometria. 15.01
poziom: średni

Żarówka elektryczna ma moc. Wiedząc, że sprawność świetlna żarówki (to znaczy stosunek strumienia światła wysyłanego

Fotometria. 15.02
poziom: średni

Światłość świecy w kierunku poziomym wynosi. W odległości ustawiono płytkę pionową o powierzchni. Zakładając, że

Fotometria. 15.03
poziom: średni

Nad środkiem stołu na wysokości wisi żarówka, której całkowity strumień światła wynosi. Żarówkę tę obniżono do

Fotometria. 15.04
poziom: średni

Żarówka o mocy znajduje się na wysokości nad stołem. Po jej przepaleniu wymieniono ją na żarówkę o mocy. O ile należy

Fotometria. 15.05
poziom: średni

Dwie lampy o światłościach są umieszczone na ławie optycznej w odległości jedna od drugiej. Gdzie na linii prostej

Fotometria. 15.06
poziom: trudny

Nad stołem na wysokości znajduje się lampa, której światłość. Powierzchnia stołu nie jest oświetlona równomiernie.

Fotometria. 15.07
poziom: trudny

Punktowe źródło światła umieszczono w odległości od ekranu. W odległości od źródła ustawiono idealnie odbijające


Szczególna Teoria Względności. 16.01
poziom: średni

W dwóch punktach, spoczywających w pewnym inercjalnym układzie odniesienia, oddalonych od siebie wzdłuż osie odciętych

Szczególna Teoria Względności. 16.02
poziom: średni

Załóżmy, że z elektronowego działka w przeciwnych kierunkach wylatują dwa elektrony z szybkością względem działka. Jaka

Szczególna Teoria Względności. 16.03
poziom: średni

Z rakiety oddalającej się od Ziemi z prędkością wysłano w kierunku ruchu impuls światła laserowego (z prędkością

Szczególna Teoria Względności. 16.04
poziom: średni

W nieruchomym ośrodku prędkość światła wynosi, gdzie – prędkość światła w próżni, – współczynnik załamania światła w

Szczególna Teoria Względności. 16.05
poziom: trudny

W doświadczeniu Fizeau użyte zostały dwie wiązki świetlne: jedna – w kierunku zgodnym z płynącym strumieniem cieczy, a

Szczególna Teoria Względności. 16.06
poziom: trudny

Znajdź szybkość elektronu, który pokonał różnicę potencjałów.

Szczególna Teoria Względności. 16.07
poziom: trudny

Energia kinetyczna protonu wynosi. Znajdź pęd i prędkość tego protonu.

Szczególna Teoria Względności. 16.08
poziom: trudny

Cząstka o masie spoczynkowej rozpadła się na dwa jednakowe fragmenty, rozlatujące się w przeciwne strony z prędkościami

Szczególna Teoria Względności. 16.09
poziom: trudny

Cząstka o masie spoczynkowej porusza się z prędkością, zderza się z taką samą spoczywającą cząstką. W wyniku zderzenia


Fizyka współczesna. 17.01
poziom: średni

Promieniowanie o długości fali ulega komptonowskiemu rozproszeniu na swobodnych elektronach. Ile razy długość fali

Fizyka współczesna. 17.02
poziom: średni

Zmiana długości fali promieniowania rentgenowskiego przy rozpraszaniu komptonowskim wynosi. Znajdź kąt rozproszenia i

Fizyka współczesna. 17.03
poziom: trudny

Oblicz maksymalną energię kinetyczną, którą może uzyskać swobodny i spoczywający elektron po zderzeniu z fotonem o

Fizyka współczesna. 17.04
poziom: trudny

W zderzeniu z fotonem swobodny i spoczywający początkowo elektron uzyskuje prędkość, gdzie – prędkość światła w

Fizyka współczesna. 17.05
poziom: trudny

W wyniku zderzenia ze swobodnym i początkowo spoczywającym elektronem, foton zmienił długość fali o. Oblicz długość

Fizyka współczesna. 17.06
poziom: trudny

Kąt między pędem fotonu rozproszonego w zjawisku Comptona a pędem elektronu wynosi. Oblicz energię padającego fotonu,

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies