Elektrostatyka

Prawo Coulomba. 1.01
poziom: łatwy

Jaki jest stosunek siły odpychania elektrostatycznego dwóch elektronów do ich grawitacyjnego przyciągania?

Prawo Coulomba. 1.02
poziom: średni

Dwa ładunki i są umieszczone w próżni w punktach i oddalone od siebie o. Gdzie należy umieścić na odcinku ładunek

Prawo Coulomba. 1.03
poziom: łatwy

Jednemu z dwóch dodatnich ładunków odjęto ładunek, a drugiemu dodano taki sam ładunek. Jak zmieniła się siła

Prawo Coulomba. 1.04
poziom: średni

Jak należy rozdzielić ładunek na dwie kulki, aby siła odpychania się tych kulek była największa?

Prawo Coulomba. 1.05
poziom: średni

Na izolowanej podstawce umieszczono pionowo cienki pręt (też wykonany z izolatora), na który nałożono pustą metalową

Prawo Coulomba. 1.06
poziom: trudny

Dwie jednakowe kulki przewodzące o masach równych wiszą na nitkach o długości dotykając się wzajemnie. Po wprowadzeniu

Prawo Coulomba. 1.07
poziom: trudny

Trzy ładunki o wartości każdy umieszczono w wierzchołkach trójkąta równobocznego. Jaki ładunek należy umieścić w środku

Prawo Coulomba. 1.08
poziom: trudny

Na trzech niciach o jednakowej długości wiszą trzy jednakowe kuleczki o małych rozmiarach i masach każda, stykając się

Prawo Coulomba. 1.09
poziom: średni

Ładunek przyciąga elektron w próżni z siłą. O jaką odległość należy odsunąć elektron, by po zalaniu olejem siła

Prawo Coulomba. 1.10
poziom: trudny

Dwie jednakowe naładowane kulki, o gęstości każda, wiszą na nitkach tworzących kąt Po zanurzeniu w cieczy o gęstości,


Pole elektryczne. 2.01
poziom: łatwy

Oblicz natężenie pola elektrycznego w odległości od punktowego ładunku.

Pole elektryczne. 2.02
poziom: średni

Oblicz natężenie pola elektrycznego w środku kwadratu o boku, w którego wierzchołkach znajdują się ładunki o

Pole elektryczne. 2.03
poziom: średni

Dwa jednoimienne ładunki znajdują się w odległości od siebie. Oblicz natężenie pola w punkcie leżącym na symetralnej

Pole elektryczne. 2.04
poziom: łatwy

Jaka powinna być wartość i kierunek natężenia pola elektrycznego, by umieszczona w nim kropelka wody o promieniu i

Pole elektryczne. 2.05
poziom: trudny

W wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a umieszczono odpowiednio ładunki. Oblicz natężenie pola elektrycznego w

Pole elektryczne. 2.06
poziom: trudny

Ładunek jest rozłożony równomiernie na bardzo cienkim pierścieniu o promieniu. Jakie jest natężenie pola wytworzonego


Energia w polu elektrycznym. 3.01
poziom: łatwy

Jaką pracę należy wykonać, by dwa ładunki punktowe i oddalone od siebie o zbliżyć do siebie na odległość?

Energia w polu elektrycznym. 3.02
poziom: łatwy

Natężenie pola elektrycznego między dwiema płytkami wynosi. Jaka siła działa na ładunek w tym polu? Jaką pracę wykona

Energia w polu elektrycznym. 3.03
poziom: łatwy

Ładunek umieszczony jest w jednorodnym polu elektrycznym o natężeniu skierowanym w górę. Jaka jest praca siły

Energia w polu elektrycznym. 3.04
poziom: średni

Jaką pracę trzeba wykonać, by cztery ładunki punktowe o wartościach które początkowo są bardzo od siebie oddalone

Energia w polu elektrycznym. 3.05
poziom: średni

Punktowy ładunek jest jednostajnie, powoli przenoszony po drodze pokazanej na rysunku, w polu punktowego ładunku.

Energia w polu elektrycznym. 3.06
poziom: średni

Pole elektryczne wytworzone jest przez okrąg o promieniu naładowany ładunkiem oraz przez nieruchomy ładunek umieszczony

Energia w polu elektrycznym. 3.07
poziom: łatwy

Potencjał w odległości od środka naelektryzowanej kulki wynosi. Jakie jest natężenie pola elektrostatycznego w tej

Energia w polu elektrycznym. 3.08
poziom: łatwy

Jaki jest potencjał w odległości od środka naładowanej kuli, jeżeli natężenie pola elektrostatycznego w tej odległości

Energia w polu elektrycznym. 3.09
poziom: łatwy

Na końcach odcinka o długości umieszczono dwa ładunki punktowe i. Oblicz potencjał pola na symetralnej odcinka w

Energia w polu elektrycznym. 3.10
poziom: łatwy

Pole elektryczne jest wytwarzane przez trzy ładunki i, umieszczone w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku.

Energia w polu elektrycznym. 3.11
poziom: trudny

Oblicz potencjał w odległości od ujemnej okładki kondensatora płaskiego powietrznego, jeżeli powierzchnia każdej z

Energia w polu elektrycznym. 3.12
poziom: średni

Dwie naładowane płytki ustawiono równolegle w odległości od siebie. Obie mają pole powierzchni równe, a ich ładunki

Energia w polu elektrycznym. 3.13
poziom: średni

Bardzo wolno poruszający się elektron dostaje się w pole naładowanej kuli o promieniu i ładunku. Jaką prędkość uzyska

Energia w polu elektrycznym. 3.14
poziom: średni

Kulka o masie i ładunku dodatnim porusza się z prędkością. Na jaką odległość może zbliżyć się ta kulka do dodatniego,

Energia w polu elektrycznym. 3.15
poziom: średni

Kulka o masie i ładunku przemieszcza się z punktu o potencjale do punktu o potencjale. Jaką prędkość miała kulka w

Energia w polu elektrycznym. 3.16
poziom: trudny

Wektory prędkości dwóch elektronów i leżą w jednej płaszczyźnie i tworzą kąty z odcinkiem je łączącym. Odległość między


Ruch w polu elektrycznym. 4.01
poziom: trudny

Elektron wlatuje prostopadle do linii pola elektrostatycznego z prędkością między dwie równoległe płytki o długości

Ruch w polu elektrycznym. 4.02
poziom: trudny

Wokół nieruchomego protonu, którego ładunek wynosi, porusza się po okręgu o promieniu cztery elektrony tworzące


Przewodniki. 5.01
poziom: łatwy

Potencjał kropli wody o promieniu wynosi. Jaki ładunek zgromadzony jest na kropli?

Przewodniki. 5.02
poziom: łatwy

Z bańki mydlanej o promieniu naładowanej do potencjału powstaje po jej pęknięciu kropla wody o promieniu. Jaki jest

Przewodniki. 5.03
poziom: trudny

jednakowych kropelek rtęci naładowanych jest do tego samego potencjału. Jaki będzie potencjał dużej kropli otrzymanej

Przewodniki. 5.04
poziom: trudny

Kulka rtęci naładowana do potencjału, podzieliła się na dwie kulki, z których jedna ma razy większą objętość niż

Przewodniki. 5.05
poziom: trudny

Dwie kule metalowe, których promienie wynoszą i, naładowano do potencjałów i i połączono drutem. Oblicz potencjały kul

Przewodniki. 5.06
poziom: trudny

W pobliżu obojętnej elektrycznie, metalowej kuli o promieniu znajduje się punktowy ładunek. Jego odległość od środka

Przewodniki. 5.07
poziom: trudny

Udowodnij, że: A. Potencjał wewnątrz naładowanego przewodnika w sytuacji statycznej jest stały. B. Ładunek gromadzi się


Kondensatory. 6.01
poziom: łatwy

Elektroskop ma ładunek. Wskazuje potencjał. Ile wynosi jego pojemność elektryczna?

Kondensatory. 6.02
poziom: łatwy

Jaka jest pojemność metalowej kuli o promieniu?

Kondensatory. 6.03
poziom: łatwy

Oblicz pojemność kuli ziemskiej w faradach, mikrofaradach i pikofaradach. Promień Ziemi.

Kondensatory. 6.04
poziom: łatwy

Jaki powinien być promień kuli, by jej pojemność (w próżni) wyniosła?

Kondensatory. 6.05
poziom: średni

Przewodniki o pojemnościach i są bardzo oddalone od siebie i innych ciał. Jaka jest pojemność kondensatora utworzonego

Kondensatory. 6.06
poziom: średni

Na okładki kondensatora wprowadzono dodatkowy ładunek i jednocześnie zsunięto okładki zwiększając jego pojemność o,

Kondensatory. 6.07
poziom: średni

Kulę o promieniu połączono z elektrometrem o pojemności, który został w ten sposób naładowany do potencjału. Jaki

Kondensatory. 6.08
poziom: łatwy

Nie naładowany elektrometr o pojemności dotknięto kulą przewodzącą o promieniu, naładowaną ładunkiem. Jaki potencjał

Kondensatory. 6.09
poziom: trudny

Oblicz pojemność kondensatora, którego okładki są koncentrycznymi kulami o promieniach i.

Kondensatory. 6.10
poziom: trudny

Jedną okładkę kondensatora stanowi ziemia, a drugą dwie kule o promieniach, połączone cienkim przewodem. Oblicz

Kondensatory. 6.11
poziom: średni

Przewodnik o pojemności jest naładowany do potencjału a przewodnik o pojemności do potencjału. Przewodniki są w dużej

Kondensatory. 6.12
poziom: trudny

Metalowa kula jest ładowana z maszyny elektrostatycznej w taki sposób, że płytkę przenoszącą ładunki po każdym

Kondensatory. 6.13
poziom: łatwy

Dwie metalowe tarcze o promieniach tworzą kondensator próżniowy. Ile wynosi jego pojemność, jeżeli tarcze znajdują się

Kondensatory. 6.14
poziom: łatwy

Jaki maksymalny ładunek można wprowadzić na okładki płaskiego kondensatora powietrznego o pojemności, jeżeli odległość

Kondensatory. 6.15
poziom: łatwy

W próżniowym kondensatorze płaskim o pojemności odległość płytek wynosi, a napięcie między okładkami Oblicz średnią

Kondensatory. 6.16
poziom: średni

Pojemność płaskiego, powietrznego kondensatora wynosi Jedna z okładek ma ładunek a druga jest nie naładowana. Jakie

Kondensatory. 6.17
poziom: średni

Oblicz pojemność zastępczą układu kondensatorów. Każdy kondensator ma pojemność

Kondensatory. 6.18
poziom: średni

Jakie są pojemności układów kondensatorów przedstawionych na rysunkach?

Kondensatory. 6.19
poziom: średni

Ile różnych pojemności da się uzyskać łącząc ze sobą cztery kondensatory o pojemności każdy. Wykorzystujemy wszystkie

Kondensatory. 6.20
poziom: średni

Oblicz pojemność kondensatora, którego powierzchnie okładek wynoszą, a odległość między nimi, jeśli do wnętrza

Kondensatory. 6.21
poziom: trudny

Trzy kondensatory o pojemnościach połączono jak na rysunku i naładowano ładunkiem Oblicz ładunki na okładkach każdego z

Kondensatory. 6.22
poziom: trudny

Trzy kondensatory o pojemnościach połączono jak na rysunku i naładowano ładunkiem Oblicz ładunki na okładkach każdego z

Kondensatory. 6.23
poziom: trudny

Oblicz różnicę potencjałów między punktami a i b układu przedstawionego na rysunku. Dane:

Kondensatory. 6.24
poziom: trudny

Dwa kondensatory o pojemnościach i naładowano odpowiednio do napięcia i, a następnie po odłączeniu od źródła,

Kondensatory. 6.25
poziom: trudny

Każdy z trzech kondensatorów o pojemnościach naładowano do napięcia i następnie, po odłączeniu od źródła napięcia,


Dielektryki. 7.01
poziom: łatwy

Dwa ładunki punktowe działają na siebie w próżni siłą Z jaką siłą (z tej samej odległości) działają te ładunki

Dielektryki. 7.02
poziom: łatwy

Punktowy ładunek w próżni wytwarza potencjał w punktach tworzących powierzchnię kuli o promieniu W jakiej odległości

Dielektryki. 7.03
poziom: średni

Kondensator zbudowany jest z metalowych płytek, każda o powierzchni, położonych jedna nad drugą i przedzielonych

Dielektryki. 7.04
poziom: trudny

Oblicz pojemności kondensatorów. Dane: odległość między okładkami, pole powierzchni okładki, stałe dielektryczne

Dielektryki. 7.05
poziom: łatwy

Kondensator powietrzny naładowano ładunkiem i odłączono od źródła napięcia. Po wprowadzeniu dielektryka między okładki

Dielektryki. 7.06
poziom: średni

Płaski kondensator, w którym odległość między płytkami wynosi, zanurzono do połowy w cieczy o względnej przenikalności

Dielektryki. 7.07
poziom: trudny

Powietrzny kondensator płaski, którego płyty są ustawione poziomo, został podłączony do źródła dającego napięcie i


Energia kondensatora. 8.01
poziom: łatwy

Energia nagromadzona w polu między okładkami płaskiego kondensatora powietrznego o pojemności wynosi Do jakiego

Energia kondensatora. 8.02
poziom: średni

Trzy kondensatory próżniowe o pojemnościach połączono jak na rysunku i podłączono do źródła o napięciu Oblicz energię

Energia kondensatora. 8.03
poziom: średni

W przestrzeni między okładkami płaskiego kondensatora próżniowego o objętości panuje pole elektryczne o natężeniu Ile

Energia kondensatora. 8.04
poziom: średni

Okładki kondensatora o pojemności naładowanego do napięcia połączono równolegle z okładkami identycznego kondensatora,

Energia kondensatora. 8.05
poziom: trudny

Plaski kondensator próżniowy połączono z akumulatorem dającym napięcie Następnie rozsunięto okładki na odległość razy

Energia kondensatora. 8.06
poziom: średni

Płaski kondensator o pojemności podłączono do napięcia i odłączono od źródła napięcia. Jaką pracę należy wykonać, by z

Energia kondensatora. 8.07
poziom: średni

Z jaką siłą przyciągają się okładki płaskiego kondensatora próżniowego o powierzchni okładki i odległości między

Energia kondensatora. 8.08
poziom: średni

Jedna z okładek powietrznego kondensatora płaskiego jest sztywno zamocowana, a druga zawieszona na sprężynie o


Egzamin

Elektrostatyka - 9.01
poziom: średni

Matura próbna marzec 2008 W elektrostatycznym liniowym akceleratorze Van de Graffa przyspieszano protony do energii 5

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies