Regulamin

Portal internetowy dostępny pod adresem https://sofizmat.pl/ udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:
 1. numer telefonu: +48 785 965 884,
 2. adres e-mail: pomoc@sofizmat.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Usługobiorców oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego Usługobiorcy.

§1. Definicje

 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://sofizmat.pl/.
 2. Usługodawca – Kamil Frydlewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CleanCode Kamil Frydlewicz pod adresem: ul. Długa 29, 00-238 Warszawa, NIP: 5272892104, REGON: 383233546.
 3. Usługobiorca – podmiot odwiedzający Portal lub korzystający z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, w tym drogą elektroniczną za pośrednictwem stron internetowych.
 5. Usługa Premium – usługa dostępu do płatnych Publikacji na Portalu świadczona jednorazowo lub na zasadzie subskrypcji.
 6. Konto usługobiorcy – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Usługobiorcy w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
 7. Zewnętrzne konto – zbiór zasobów w zewnętrznym systemie (Google lub Facebook) umożliwiający założenie Konta Usługobiorcy oraz dostęp do niego.
 8. Publikacja – treści tekstowe, tekstowo-graficzne oraz audiowizualne, w szczególności w postaci artykułów, dostępne na Portalu oraz objęte dostępem płatnym.
 9. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie od Usługodawcy drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Portalu, w tym informacji o charakterze marketingowym.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy oraz Usług oznacza akceptację przez Usługobiorcę warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane osobowe w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem stron internetowych.
 7. Informacje dotyczące usług znajdujące się na stronach internetowych Usługodawcy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w cenach Usług, prowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych oraz do udzielania indywidualnych rabatów.
 9. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu bezpłatnie usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach oraz innych informacji dotyczących działalności Usługodawcy.
 2. Usługodawca świadczy usługę bezpłatną w postaci aktywacji i utrzymania Konta usługobiorcy.
 3. Usługodawca świadczy usługę bezpłatną typu Newsletter. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi „Newsletter” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Usługobiorcy do usługi „Newsletter” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Portalu. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter kontaktując się z Usługodawcą.
 4. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi odpłatne zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. Pełen dostęp do zawartości Portalu Usługobiorca uzyskuje po wykupieniu subskrypcji na zasadach określonych Regulaminem.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
  3. dostęp do poczty elektronicznej.
 7. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Rejestracja na Portalu

 1. Rejestracja dokonywana jest przez Usługobiorcę poprzez:
  1. poprawne wypełnienie dedykowanego formularza rejestracji dostępnego na Portalu. W trakcie rejestracji Usługobiorca podaje adres e-mail oraz ustala hasło służące do logowania na Portalu;
  2. Konto zewnętrzne – używając swojego konta Google lub Facebook.
 2. Dostęp do Konta usługobiorcy udzielany jest niezwłocznie:
  1. po potwierdzeniu przez Usługobiorcę rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na jego adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracji;
  2. poprawnym zalogowaniu się do Konta zewnętrznego w przypadku pkt 1.b.
 3. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo.
 4. Usługobiorcy zabrania się przekazywania danych umożliwiających dostęp do Konta osobom trzecim.
 5. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożliwiających logowanie na Portalu.
 6. Usunięcie Konta zewnętrznego nie powoduje usunięcia połączonego z nim Konta Usługobiorcy na Portalu, ale w sytuacji nie ustanowienia osobnego hasła, spowoduje utratę dostępu do Konta Usługobiorcy.
 7. W przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta usługobiorcy po uprzednim wyznaczeniu Usługobiorcy terminu co najmniej 14 dni na zaprzestanie dalszych naruszeń i bezskutecznym upływie zakreślonego terminu.

§5. Zamówienia

 1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia wykupienie dostępu do pełnej wersji Portalu (Usługa Premium), w tym do wszystkich dostępnych Publikacji w formie miesięcznej automatycznej odnawialnej subskrypcji lub na określony termin bez opcji automatycznego przedłużenia.
 2. W celu złożenia zamówienia Usługobiorca dokonuje wyboru wariantu dostępu oraz wypełnia formularz zamówienia wypełniając w nim co najmniej pola obowiązkowe.
 3. Po dokonaniu wyboru Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
 4. Z chwilą dokonania poprawnej płatności dochodzi do zawarcia umowy.
 5. Dostęp do Publikacji udzielany jest niezwłocznie po dokonaniu przez Usługobiorcę pełnej płatności zgodnie z zamówieniem.

§6. Szczególne warunki świadczenia Usług odpłatnych

 1. Okres abonamentowy liczony jest z dokładnością do daty i godziny aktywacji dostępu do Portalu.
 2. Dostęp do Portalu na zasadzie subskrypcji przydzielany jest na okres abonamentowy wynoszący jeden miesiąc odnawiający się automatycznie na kolejne tożsame okresy abonamentowe.
 3. Dostęp wygasa wraz z zakończeniem opłaconego okresu abonentowego (przy dostępie bez opcji automatycznego odnawiania), po upływie ostatnio opłaconego okresu abonamentowego przy rezygnacji Usługobiorcy z odnowienia subskrypcji lub w przypadku niepowodzenia w pobraniu płatności za pomocą wybranej przez Usługobiorcę metody płatności.
 4. Rezygnacja z subskrypcji powinna zostać zgłoszona przez Usługobiorcę najpóźniej przed końcem trwania bieżącego okresu abonamentowego i pobraniem przez system płatności za kolejny okres abonamentowy. Usługobiorca może anulować subskrypcję za pomocą funkcjonalności „Anuluj subskrypcję” dostępnej na Koncie usługobiorcy.
 5. W przypadku rezygnacji z subskrypcji dostęp do Portalu aktywny jest do końca ostatniego opłaconego okresu abonamentowego.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmiany w planach subskrypcyjnych oraz opłat za subskrypcję, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych będą obowiązywać nie wcześniej aniżeli 30 dni po wysłaniu do Usługobiorcy zawiadomienia o tej zmianie. Brak anulacji subskrypcji przez Usługobiorcę po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim oznacza akceptację zmian w planie lub cenie subskrypcji.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej umożliwiającej dostęp do Portalu, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do odtworzenia treści.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się nie zapisywać, pobierać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, wyświetlać, odtwarzać, publikować, licencjonować, sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych na stronach internetowych Usługodawcy lub uzyskanych za ich pośrednictwem, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie.

§7. Metody płatności

 1. Usługodawca za świadczone Usługi przyjmuje płatności w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU, którego operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z regulaminem systemu płatności elektronicznych PayU.
 2. Opłata za subskrypcję pobierana jest cyklicznie do czasu rezygnacji Usługobiorcy. Opłata jest pobierana za pomocą wybranej przez Usługobiorcę metody płatności.
 3. W przypadku płatności cyklicznej Usługobiorca wyraża zgodę na pobieranie przez operatora systemu płatności elektronicznych z karty płatniczej kwoty odpowiadającej wysokości wartości opłaty za okres abonamentowy. Opłata pobierana jest najpóźniej na dzień poprzedzający rozpoczęcie kolejnego okresu abonamentowego.
 4. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn, Usługodawca posiada prawo do zawieszenia subskrypcji do momentu pobrania opłaty przy użyciu poprawnej metody płatności.
 5. Metody płatności można zaktualizować przechodząc do Konta usługobiorcy. Po dokonaniu aktualizacji Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do dalszego pobierania opłat w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych metod płatności.
 6. Za moment dokonania płatności przyjmuje się jej poprawną autoryzację przez operatora systemu płatności elektronicznych.
 7. Usługodawca dokumentuje sprzedaż dowodem zakupu wystawianym na wyraźne żądanie Usługobiorcy. Ceny podane w Portalu zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Usługobiorcę kartą płatniczą Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy.

§8. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Usługobiorców wynikające z ich działań na stronach internetowych Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Usługobiorców na stronach internetowych Usługodawcy i nie odpowiada za czynności dokonane przez Usługobiorcę, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Usługobiorcy lub innych Usługobiorców bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na stronach internetowych Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu jego stron internetowych oraz szkody poniesione przez Usługobiorcę z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. W przypadku szkody poniesionej przez Usługobiorcę, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Usługobiorcę z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona do kwoty zapłaconej przez Usługobiorcę tytułem Usługi, chyba że inne zasady wynikają z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§9. Odstąpienie od umowy

 1. Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3-4). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takiej samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
 4. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę np. aktywował dostęp do płatnych zasobów Portalu, za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§10. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Portalu, Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Usługobiorcę do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Usługobiorcy w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.
 4. Nierozpatrzenie przez Usługodawcę reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

§11. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Usługodawcy (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Usługobiorcy lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron internetowych Usługodawcy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
 3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
  3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Usługobiorców, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie polskiemu sądowi powszechnemu.
 5. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 maja 2023 r.
Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies