Termodynamika

Mikroskopowe właściwości ciał. 1.01
poziom: średni

Oblicz średnią prędkość cząsteczek tlenu, który pod ciśnieniem ma gęstość.

Mikroskopowe właściwości ciał. 1.02
poziom: łatwy

Naczynie o objętości zawierające powietrze w warunkach normalnych zostało przeniesione w przestrzeń międzyplanetarną,

Mikroskopowe właściwości ciał. 1.03
poziom: łatwy

Oblicz temperaturę gazu, którego cząsteczki o masie poruszają się ze średnią prędkością.

Mikroskopowe właściwości ciał. 1.04
poziom: łatwy

Całkowita energia kinetyczna cząsteczek gazu doskonałego stanowi jego energię wewnętrzną. Oblicz tę energię dla gazu,

Mikroskopowe właściwości ciał. 1.05
poziom: łatwy

Na rysunku pokazano zależność ciśnienia od temperatury dla gazu zajmującego stałą objętość. Oblicz liczbę cząsteczek

Mikroskopowe właściwości ciał. 1.06
poziom: średni

Oblicz ciśnienie wywierane przez tlen, którego cząsteczki poruszają się ze średnią prędkością. Liczba cząsteczek w

Mikroskopowe właściwości ciał. 1.07
poziom: łatwy

Za pomocą pompy próżniowej można uzyskać ciśnienie. Jaka liczba cząsteczek gazu znajduje się w jednostce objętości

Mikroskopowe właściwości ciał. 1.08
poziom: łatwy

W naczyniu o pojemności znajduje się wodoru. Oblicz ciśnienie wodoru, jeżeli średnia energia cząsteczek wynosi.

Mikroskopowe właściwości ciał. 1.09
poziom: łatwy

Ile cząsteczek zawiera maleńki pyłek węgla o masie?

Mikroskopowe właściwości ciał. 1.10
poziom: trudny

Oblicz średnie odległości między cząsteczkami gazu doskonałego pod ciśnieniem w temperaturze. Wartość stałej


Równanie stanu gazu doskonałego. 2.01
poziom: łatwy

Jaka jest temperatura gazu, znajdującego się pod ciśnieniem, jeżeli w naczyniu o objętości znajduje się cząsteczek?

Równanie stanu gazu doskonałego. 2.02
poziom: łatwy

Na podstawie wykresu oblicz liczbę moli gazu doskonałego o objętości.

Równanie stanu gazu doskonałego. 2.03
poziom: średni

Ze zbiornika o pojemności ucieka przez nieszczelny zawór wodór. W temperaturze manometr wskazuje ciśnienie. Po pewnym

Równanie stanu gazu doskonałego. 2.04
poziom: łatwy

Nieznany gaz o masie w temperaturze znajduje się w zamkniętym naczyniu pod ciśnieniem. Wodór o masie w temperaturze,

Równanie stanu gazu doskonałego. 2.05
poziom: średni

W kuli o średnicy wewnętrznej znajduje się azot o masie i tlen o masie. Do jakiej temperatury można ogrzać gaz w tej

Równanie stanu gazu doskonałego. 2.06
poziom: średni

Do naczynia o pojemności wprowadzono cząsteczek tlenu, azotu i dwutlenku węgla. Gazy wywierają na ścianki naczynia

Równanie stanu gazu doskonałego. 2.07
poziom: średni

Butla zawiera gaz w temperaturze. Po wypuszczeniu części gazu zwiększono temperaturę do. Oblicz, ile razy wzrosła

Równanie stanu gazu doskonałego. 2.08
poziom: trudny

Pionowy cylinder o pojemności i polu przekroju poprzecznego przedzielony jest ruchomym tłokiem, który nie przewodzi


Przemiany gazowe. 3.01
poziom: łatwy

W szczelnie zamkniętej butli znajduje się gaz pod ciśnieniem. O ile wzrośnie ciśnienie gazu, jeżeli jego temperatura

Przemiany gazowe. 3.02
poziom: trudny

Gaz poddano przemianie izochorycznej tak, że przeszedł on ze stanu określonego przez punkt do stanu. W drugim naczyniu

Przemiany gazowe. 3.03
poziom: łatwy

W pewnej przemianie izobarycznej gazu doskonałego objętość gazu wzrosła. Jak zmieniła się temperatura bezwzględna tego

Przemiany gazowe. 3.04
poziom: łatwy

Gaz o objętości i temperaturze poddano przemianie izobarycznej, po której objętość wzrosła do. O ile stopni podgrzano

Przemiany gazowe. 3.05
poziom: łatwy

Podczas podgrzewania gazu o, przy stałym ciśnieniu, jego objętość zwiększyła się dwa razy. Wyznacz temperaturę

Przemiany gazowe. 3.06
poziom: średni

W pionowo ustawionym cylindrycznym naczyniu, pod lekkim tłokiem o polu przekroju poprzecznego, znajduje się gaz

Przemiany gazowe. 3.07
poziom: średni

Na rysunku pokazano wykresy trzech przemian izobarycznych we współrzędnych. Porównaj ciśnienia (tej samej masy tego

Przemiany gazowe. 3.08
poziom: trudny

W pracowni fizycznej przeprowadzono doświadczenie mające na celu wyznaczenie zera bezwzględnego. W tym celu kolbę

Przemiany gazowe. 3.09
poziom: trudny

Naczynie jest zamknięte ruchomym tłokiem o całkowitej masie. pole przekroju poprzecznego naczynia wynosi. Pod tłokiem

Przemiany gazowe. 3.10
poziom: łatwy

Gaz doskonały poddano przemianie izotermicznej, w której ciśnienie zmalało. Jak zmieniła się objętość gazu?

Przemiany gazowe. 3.11
poziom: łatwy

Gaz o objętości i pod ciśnieniem został poddany przemianie izotermicznej tak, że jego ciśnienie zmniejszyło się do.

Przemiany gazowe. 3.12
poziom: średni

Robocza pojemność pompki rowerowej wynosi. Za pomocą tej pompki wtłaczano powietrze do naczynia o pojemności wykonując

Przemiany gazowe. 3.13
poziom: średni

Pojemność dętki samochodowej wynosi, a pojemność roboczej części pompki. Ile ruchów należy wykonać pompką, aby

Przemiany gazowe. 3.14
poziom: średni

Strzykawkę lekarską ze szczelnie zatkanym wylotem zanurzono do wody na głębokość. O ile przesunął się tłok strzykawki,

Przemiany gazowe. 3.15
poziom: trudny

Cylindryczne naczynie z gazem podzielone jest unieruchomionymi tłokami na trzy komory, w których znajduje się gaz

Przemiany gazowe. 3.16
poziom: trudny

Trzy naczynia o jednakowych objętościach połączone są ze sobą cienkimi rurkami z kranami. W pierwszym naczyniu znajduje

Przemiany gazowe. 3.17
poziom: trudny

By izotermicznie zmniejszyć razy objętość gazu w cylindrze z tłokiem, należy postawić na tłok ciężarek o masie. O

Przemiany gazowe. 3.18
poziom: trudny

W dwu naczyniach o pojemnościach i znajdują się dwa różne gazy o masach i i masach molowych i. Oblicz ciśnienie

Przemiany gazowe. 3.19
poziom: trudny

Znajdź okres małych drgań tłoka o masie w gładkim, cylindrycznym naczyniu o polu przekroju poprzecznego. Po obu

Przemiany gazowe. 3.20
poziom: łatwy

Pewną ilość gazu doskonałego poddano przemianie adiabatycznej zmniejszając jego objętość. Ile razy wzrosło ciśnienie

Przemiany gazowe. 3.21
poziom: średni

Dwuatomowy gaz o objętości, ciśnieniu i temperaturze zostaje sprężony bez wymiany ciepła z otoczeniem do objętości.

Przemiany gazowe. 3.22
poziom: średni

Dla pewnego gazu doskonałego wykładnik adiabaty wynosi. Gaz ten rozpręża się od ciśnienia i objętości izotermicznie do

Przemiany gazowe. 3.23
poziom: łatwy

Na rysunku pokazano wykres pewnej przemiany gazowej. Oblicz stosunek temperatur.

Przemiany gazowe. 3.24
poziom: średni

gazu doskonałego o objętości pod ciśnieniem rozszerza się izotermicznie do objętości, a następnie - izobarycznie do

Przemiany gazowe. 3.25
poziom: średni

Gaz doskonały poddano kolejno trzem przemianom przedstawionym na rysunku. W stanie gaz zajmował objętość. Oblicz

Przemiany gazowe. 3.26
poziom: średni

Podczas ogrzewania pewnej ilości gazu otrzymano wykres zależności ciśnienia od temperatury jak na rysunku. Czy objętość

Przemiany gazowe. 3.27
poziom: łatwy

Na rysunku pokazano wykres obrazujący zmiany objętości gazu w zależności od temperatury dla pewnej przemiany gazowej, w

Przemiany gazowe. 3.28
poziom: średni

Gaz doskonały pod ciśnieniem poddano kolejno przemianom: izotermicznej, rozprężając gaz do objętości dwukrotnie

Przemiany gazowe. 3.29
poziom: średni

Przemianą politropową gazu doskonałego nazywamy taką przemianę, dla której wartość wyrażenia jest stała ( - wykładnik

Przemiany gazowe. 3.30
poziom: średni

Gaz rozpręża się zgodnie z prawem. Czy gaz się ogrzewa czy ochładza?

Przemiany gazowe. 3.31
poziom: średni

Objętość pęcherzyka metanu powiększa się trzykrotnie przy wypływaniu z dna jeziora na powierzchnię. Temperatura wody na

Przemiany gazowe. 3.32
poziom: średni

Na rysunku przedstawiono zależność ciśnienia od objętości w pewnym procesie. Jak zmienia się objętość gazu w tym

Przemiany gazowe. 3.33
poziom: średni

W cylindrze o polu przekroju poprzecznego znajduje się azot o masie, temperaturze i ciśnieniu, zamknięty tłokiem o

Przemiany gazowe. 3.34
poziom: trudny

W cylindrycznym naczyniu znajduje się w równowadze ciężki tłok. Nad tłokiem i pod nim znajdują się jednakowe masy gazu

Przemiany gazowe. 3.35
poziom: trudny

Gaz rozpręża się od objętości do według procesu przedstawionego na wykresie w postaci linii prostej. W stanie

Przemiany gazowe. 3.36
poziom: średni

Na rysunku przedstawiono wykres zmiany stanu gazu doskonałego we współrzędnych. Przedstaw ten proces na wykresach we

Przemiany gazowe. 3.37
poziom: średni

Na rysunku przedstawiono przemiany cykliczne gazu w układzie współrzędnych. Przedstaw te przemiany we współrzędnych.

Przemiany gazowe. 3.38
poziom: łatwy

Na rysunku przedstawiono przemianę cykliczną gazu w układzie współrzędnych. Przedstaw tę przemianę we współrzędnych.


Pierwsza zasada termodynamiki. 4.01
poziom: łatwy

Oblicz ciepło otrzymane przez gaz w przemianie izobarycznej. Masa gazu, ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu, a

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.02
poziom: łatwy

Oblicz zmianę energii wewnętrznej gazu doskonałego przy zmianie temperatury o. Ciepło właściwe gazu przy stałej

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.03
poziom: łatwy

Oblicz zmianę energii wewnętrznej moli gazu doskonałego przy ogrzaniu go o. Wykładnik adiabaty dla tego gazu.

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.04
poziom: średni

Udowodnij, że zachodzi relacja.

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.05
poziom: średni

Oblicz ciepła właściwe i gazu doskonałego, którego wykładnik adiabaty, a masa molowa.

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.06
poziom: trudny

Oblicz stosunek ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu do ciepła właściwego przy stałej objętości pewnego gazu,

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.07
poziom: łatwy

Ściśniętą sprężynę rozpuszczono w kwasie. W co zmieniła się energia potencjalna sprężystości sprężyny?

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.08
poziom: łatwy

Zmiana energii wewnętrznej pewnej ilości gazu doskonałego w przemianie izochorycznej wynosi. Ile ciepła pobrał gaz w

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.09
poziom: łatwy

a) Gaz doskonały został rozszerzony izotermicznie wykonując pracę. Jaką ilość ciepła dostarczono do gazu? b) Przy

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.10
poziom: łatwy

Na rysunku pokazano wykres pewnej przemiany gazowej we współrzędnych. Na odcinku gaz otrzymał ciepło, a na odcinku

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.11
poziom: średni

Jeden mol azotu pod stałym ciśnieniem normalnym ochłodzono tak, że zmniejszył on swą objętość od do. Jaką ilość ciepła

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.12
poziom: średni

Oblicz zmianę energii wewnętrznej pewnej ilości gazu sprężonego izobarycznie przy ciśnieniu od objętości do. Dany jest

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.13
poziom: średni

Masę azotu (masa molowa - ) o temperaturze sprężono izochorycznie od ciśnienia do. Oblicz zmianę energii wewnętrznej

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.14
poziom: średni

1 mol wodoru nagrzewa się przy stałym ciśnieniu od. Jaką ilość ciepła należy dostarczyć do gazu, by jego objętość

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.15
poziom: średni

Izolowane od wymiany ciepła z otoczeniem, naczynie o objętości przedzielone jest cienką, przewodzącą ciepło przegrodą

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.16
poziom: średni

Dwa gazy tlen i azot znajdujące się w naczyniu są rozdzielone nieruchomą ścianką przewodzącą ciepło. Tlen ma parametry:

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.17
poziom: średni

W wyniku sprężenia gazu od objętości do jego ciśnienie wzrosło od wartości do, a energia wewnętrzna wzrosła o. Oblicz

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.18
poziom: trudny

moli gazu poddany jest cyklicznej przemianie składającej się z dwóch przemian izobarycznych i dwóch przemian

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.19
poziom: łatwy

Wagon tramwajowy o masie jedzie z prędkością. Ile ciepła wydzieli się w hamulcach i kołach podczas hamowania, aż do

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.20
poziom: średni

O ile wzrośnie maksymalnie temperatura dwóch kul ołowianych w wyniku centralnego zderzenia, jeżeli poruszają się one z

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.21
poziom: średni

Dwa ciała o masach i posiadające pędy i zderzają się centralnie. Po zderzeniu ciało o masie ma pęd a ciało o masie pęd

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.22
poziom: trudny

Kulka spada z wysokości na stół i odbija się od niego. Od pierwszego uderzenia w stół do następnego upłynął czas.

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.23
poziom: trudny

W długiej izolowanej cieplnie rurze, miedzy dwoma jednakowymi tłokami o masach znajduje się 1 mol jednoatomowego gazu o

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.24
poziom: trudny

Tłok o masie zamykający objętość jednoatomowego gazu o temperaturze i ciśnieniu, porusza się z prędkością. Oblicz

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.25
poziom: łatwy

Na jaką wysokość można podnieść ciało o masie wykonując przy tym pracę równą ciepłu uzyskanemu ze spalenia benzyny?

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.26
poziom: trudny

Oblicz średnią moc silnika samochodowego, rozwijającego prędkość, przy zużyciu benzyny. Sprawność silnika wynosi, a

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.27
poziom: średni

Oblicz jaką ilość gazu należy zużyć, by za pomocą kuchenki gazowej przedestylować wody o temperaturze, jeżeli

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.28
poziom: średni

Oblicz wielkość strumienia wody (masę wody przepływającej w ciągu sekundy) chłodzącego anodę lampy rentgenowskiej,

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.29
poziom: średni

Grzałka elektryczna o oporze w określonym czasie doprowadza pewną masę wody od do wrzenia. Jaki opór należy dołączyć do

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.30
poziom: średni

Do idealnego kalorymetru wlano dwie mieszające się ciecze. Pierwszą o masie, temperaturze i cieple właściwym, oraz

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.31
poziom: średni

Oblicz temperaturę końcową mieszaniny trzech cieczy o masach, oraz i temperaturach odpowiednio.

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.32
poziom: średni

Do kalorymetru o masie i temperaturze wlano wodę o masie i temperaturze. Po czasie kalorymetr osiągnął minimalną

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.33
poziom: łatwy

Oblicz pracę wykonaną przez gaz w procesie, przedstawionym na rysunku we współrzędnych w postaci półokręgu ze

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.34
poziom: łatwy

W cylindrze chwilowo unieruchomiony tłok przykrywa porcję gazu o objętości i ciśnieniu. Tłok zostaje puszczony. Jaką

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.35
poziom: średni

Mol gazu doskonałego został poddany najpierw przemianie izochorycznej wzdłuż prostej 1-2, a następnie przemianie

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.36
poziom: trudny

Oblicz pracę sprężenia masy {equ}m{equ} wodoru przy stałym ciśnieniu, jeżeli w czasie sprężania temperatura gazu

Pierwsza zasada termodynamiki. 4.37
poziom: trudny

Pewna masa wodoru (masa molowa ) jest poddana przemianie przedstawionej na rysunku. Dane są ciśnienia i objętości i w


Cykle termodynamiczne. 5.01
poziom: łatwy

Silnik cieplny pobiera ze źródła w jednym cyklu ciepło i wykonuje pracę użyteczną. Ile wynosi sprawność tego silnika?

Cykle termodynamiczne. 5.02
poziom: łatwy

Oblicz temperaturę źródła idealnego silnika Carnota, o sprawności, jeżeli temperatura chłodnicy wynosi.

Cykle termodynamiczne. 5.03
poziom: łatwy

Ile pracy wykonuje idealny silnik termodynamiczny pobierający ze źródła ciepło, jeżeli temperatura źródła jest razy

Cykle termodynamiczne. 5.04
poziom: łatwy

Idealny silnik cieplny o temperaturze chłodnicy pobiera ze źródła razy więcej ciepła niż wykonana praca. Oblicz

Cykle termodynamiczne. 5.05
poziom: łatwy

Silnik cieplny pobrał w ciągu pewnego czasu pracy ciepło, a przekazał do chłodnicy ciepło. Oblicz maksymalną

Cykle termodynamiczne. 5.06
poziom: średni

Oblicz temperaturę chłodnicy idealnego silnika cieplnego, który pracuje z temperaturą źródła równą i wykonuje pracę

Cykle termodynamiczne. 5.07
poziom: trudny

Gaz podlega przemianie cyklicznej przedstawionej na rysunku ( adiabaty, izochory). Oblicz sprawność cyklu, jeśli znane

Cykle termodynamiczne. 5.08
poziom: trudny

Gaz podlega przemianie cyklicznej przedstawionej na rysunku ( adiabaty, izochora, izobara). Oblicz sprawność cyklu,

Cykle termodynamiczne. 5.09
poziom: trudny

Gaz podlega przemianie cyklicznej przedstawionej na rysunku ( adiabata, izobara, izochora). Oblicz sprawność cyklu,


Przemiany fazowe. 6.01
poziom: średni

Do kalorymetru zawierającego wodę o temperaturze i cieple krzepnięcia wrzucono kawałek lodu o temperaturze i masie oraz

Przemiany fazowe. 6.02
poziom: średni

Do mieszaniny wody z lodem włożono grzałkę o mocy i włączono ją do źródła napięcia. Po temperatura zaczęła się podnosić


Egzamin

Termodynamika - 7.01
poziom: średni

Na rysunku widzimy wykres pewnej przemiany. Nie jest to żadna ze znanych przemian. Wiadomo, że w punkcie A temperatura

Termodynamika - 7.02
poziom: średni

Matura maj 2013 a) Wpisz właściwe nazwy procesów cieplnych oznaczonych na rysunku numerami 1-3. 1...........

Termodynamika - 7.03
poziom: średni

Matura maj 2013 Gazy rzeczywiste w pewnym zakresie parametrów można traktować jak gaz doskonały (idealny). Temperatura

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies