Magnetyzm i indukcja

Ruch w polu magnetycznym. 1.01
poziom: średni

Elektron o energii kinetycznej wlatuje w jednorodne pole magnetyczne o indukcji, prostopadle do linii tego pola.

Ruch w polu magnetycznym. 1.02
poziom: trudny

Oblicz skok linii śrubowej, po której porusza się ładunek, wlatujący w stałe, jednorodne pole magnetyczne o indukcji z

Ruch w polu magnetycznym. 1.03
poziom: średni

Dwie cząstki: proton i cząstka poruszają się po okręgach w tym samym polu magnetycznym. Oblicz stosunek promieni tych

Ruch w polu magnetycznym. 1.04
poziom: średni

Prostoliniowy przewodnik o długości porusza się w polu magnetycznym w kierunku prostopadłym do linii pola. Sam

Ruch w polu magnetycznym. 1.05
poziom: trudny

Elektron o prędkości wpada w obszar jednorodnego pola magnetycznego o indukcji. Kierunek prędkości jest prostopadły do

Ruch w polu magnetycznym. 1.06
poziom: trudny

Elektron wpada w jednorodne pole magnetyczne. W punkcie kierunek jego prędkości tworzy z kierunkiem pola kąt. Oblicz

Ruch w polu magnetycznym. 1.07
poziom: średni

W przestrzeni istnieje jednorodne pole elektrostatyczne o natężeniu i prostopadłe do niego pole magnetyczne o indukcji

Ruch w polu magnetycznym. 1.08
poziom: łatwy

Wykaż, że częstość obiegów cząstki o masie i ładunku poruszającej się z prędkością w płaszczyźnie prostopadłej do linii

Ruch w polu magnetycznym. 1.09
poziom: trudny

Miedziany pasek o polu przekroju poprzecznego i grubości umieszczono w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji tak, że

Ruch w polu magnetycznym. 1.10
poziom: trudny

Przestrzeń jest podzielona na dwie półprzestrzenie. W górnej połowie jest pole magnetyczne o indukcji, a w dolnej pole

Ruch w polu magnetycznym 1.11
poziom: łatwy

Proton po przejściu w próżni różnicy potencjałów, wpada w jednorodne pole magnetyczne, prostopadle do linii tego pola.


Pole magnetyczne przewodników. 2.01
poziom: średni

W dwóch bardzo długich równolegle biegnących przewodach płyną prądy i. Odległość między przewodami wynosi. Określ

Pole magnetyczne przewodników. 2.02
poziom: średni

Przewód, przez który płynie prąd został zgięty w dwa półkola o promieniach i w płaszczyznach wzajemnie prostopadłych.

Pole magnetyczne przewodników. 2.03
poziom: łatwy

W płaszczyźnie poziomej leży przewód zgięty w dwa półokręgi o promieniach i. Oblicz indukcję pola magnetycznego w

Pole magnetyczne przewodników. 2.04
poziom: łatwy

Oblicz indukcję magnetyczną w środku kwadratu o boku, utworzonego przez cztery nieskończenie długie, prostoliniowe i

Pole magnetyczne przewodników. 2.05
poziom: średni

Długi przewodnik z prądem o natężeniu umieszczono w zewnętrznym polu magnetycznym o indukcji. Przewodnik tworzy kąt

Pole magnetyczne przewodników. 2.06
poziom: średni

Na płaszczyźnie umieszczono dwa długie przewodniki prostoliniowe skrzyżowane pod kątem. W jednym płynie prąd o

Pole magnetyczne przewodników. 2.07
poziom: trudny

Na rysunku widzimy jednorodny pierścień o promieniu i oporze. W dwóch dowolnych punktach i tego pierścienia

Pole magnetyczne przewodników. 2.08
poziom: średni

W atomie wodoru elektron w stanie podstawowym porusza się po orbicie kołowej o promieniu z prędkością. Oblicz indukcję


Siły w polu magnetycznym. 3.01
poziom: średni

Pręt metalowy o długości i masie m jest zawieszony na dwóch łańcuszkach w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji.

Siły w polu magnetycznym. 3.02
poziom: średni

Przewodnik prostoliniowy, przez który płynie prąd o natężeniu, ma długość i ciężar. Pręt zawieszono poziomo na dwóch

Siły w polu magnetycznym. 3.03
poziom: średni

Przewodnik o długości zawieszono poziomo na dwóch pionowych takich samych sprężynach o współczynnikach sprężystości.

Siły w polu magnetycznym. 3.04
poziom: średni

Pręt metalowy o gęstości, przekroju i długości spoczywa na dwóch poziomych, równoległych szynach przewodzących,

Siły w polu magnetycznym. 3.05
poziom: trudny

Pierścień o masie i promieniu, w którym płynie prąd, umieszczony jest w niejednorodnym, osiowo symetrycznym polu

Siły w polu magnetycznym. 3.06
poziom: łatwy

W atomie wodoru elektron w stanie podstawowym porusza się po orbicie kołowej o promieniu z prędkością Oblicz moment

Siły w polu magnetycznym. 3.07
poziom: średni

Oblicz największy moment pary sił działającej na kwadratową ramkę o boku, przez którą płynie prąd o natężeniu Ramka

Siły w polu magnetycznym. 3.08
poziom: łatwy

Po dwóch równoległych drutach dwuprzewodowej linii o długości płynie prąd o natężeniu w przeciwnych kierunkach. Z jaką

Siły w polu magnetycznym. 3.09
poziom: średni

Przez środek pierścienia o promieniu, w którym płynie prąd, przechodzi cienki, nieskończenie długi, prostoliniowy

Siły w polu magnetycznym. 3.10
poziom: średni

Opisz zachowanie układu przedstawionego na rysunku. W naczyniu jest rtęć a spirala jest zrobiona z drutu.

Siły w polu magnetycznym. 3.11
poziom: średni

Jaką siłą działa nieskończenie długi, prostoliniowy przewodnik na kwadratową ramkę o boku Przez ramkę płynie prąd,


Pole magnet. w ośr. materialnych. 4.01
poziom: średni

Moment magnetyczny atomu żelaza wynosi Załóżmy, że w pręcie o długości i polu przekroju poprzecznego momenty


Reguła Lenza. 5.01
poziom: łatwy

Jaki jest kierunek przepływu prądu indukcyjnego w poniższej sytuacji?

Reguła Lenza. 5.02
poziom: łatwy

Jaki jest kierunek przepływu prądu indukcyjnego w poniższej sytuacji?

Reguła Lenza. 5.03
poziom: łatwy

Jaki jest kierunek przepływu prądu indukcyjnego w poniższej sytuacji?

Reguła Lenza. 5.04
poziom: łatwy

Jaki jest kierunek przepływu prądu indukcyjnego w poniższej sytuacji?

Reguła Lenza. 5.05
poziom: średni

Określ kierunek prądu indukcyjnego w oporniku

Reguła Lenza. 5.06
poziom: średni

W którą stronę płynie prąd indukcyjny w ramce?

Reguła Lenza. 5.07
poziom: trudny

Opisz zachowanie wahadła przedstawionego na rysunku. Dolna jego część jest metalowa i nieferromagnetyczna.


Prawo Faradaya. 6.01
poziom: łatwy

Cewka o promieniu ma  zwojów. Znajduje się ona w jednorodnym polu magnetycznym prostopadłym do jej powierzchni. W

Prawo Faradaya. 6.02
poziom: trudny

Ramka składająca się z zwojów obraca się jednostajnie w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji Oblicz amplitudę siły

Prawo Faradaya. 6.03
poziom: średni

Oblicz siłę elektromotoryczną indukcji w sytuacji przedstawionej na rysunku. Dane są: odległość między szynami,

Prawo Faradaya. 6.04
poziom: trudny

Pręt metalowy o długości i masie może ślizgać się bez tarcia po dwóch pionowych, równoległych szynach przewodzących i,

Prawo Faradaya. 6.05
poziom: łatwy

Dysponując wykresem zależności strumienia pola magnetycznego od czasu narysuj zależność siły elektromotorycznej

Prawo Faradaya. 6.06
poziom: średni

Obwód kwadratowy o boku znajduje się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji i jest ustawiony prostopadle do linii

Prawo Faradaya. 6.07
poziom: łatwy

Zamknięty obwód kwadratowy o boku znajduje się w jednorodnym polu magnetycznym w płaszczyźnie prostopadłej do linii

Prawo Faradaya. 6.08
poziom: trudny

Prostokątna ramka o bokach i jest podzielona na dwie części przewodnikiem przymocowanym w punktach A i B. Oblicz

Prawo Faradaya. 6.09
poziom: średni

Znajdź wartość indukcji jednorodnego pola magnetycznego, jeżeli obracanie w nim prostego drutu o długości wokół jednego


Samoindukcja. 7.01
poziom: łatwy

Znaleźć indukcyjność cewki, w której powstaje siła elektromotoryczna samoindukcji równa podczas zmiany natężenia prądu

Samoindukcja. 7.02
poziom: łatwy

Na papierowy walec nawinięto dwie cewki. Znajdź współczynnik indukcyjności wzajemnej cewek, jeżeli prąd stały o

Samoindukcja. 7.03
poziom: łatwy

Indukcyjność zwojnicy wynosi Długość zwojnicy, zaś średnica Jaka jest liczba zwojów tej zwojnicy?

Samoindukcja. 7.04
poziom: średni

Oblicz siłę elektromotoryczną samoindukcji, jaka powstaje wskutek wyłączenia prądu o natężeniu w zwojnicy o średnicy i

Samoindukcja. 7.05
poziom: łatwy

Znajdź energię pola magnetycznego wytwarzanego przez solenoid o promieniu, długości, składający się z zwojów.


Prąd zmienny. 8.01
poziom: średni

Ile obrotów wykonuje ramka w jednostce czasu w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji, jeżeli amplituda wzbudzonego

Prąd zmienny. 8.02
poziom: średni

Ramka składająca się z zwojów obejmujących powierzchnię jest obracana w polu magnetycznym o natężeniu Oblicz wartość

Prąd zmienny. 8.03
poziom: trudny

W obwód prądu zmiennego włączona jest neonówka o napięciu zapłonu równym napięciu gaśnięcia Napięcie skuteczne źródła

Prąd zmienny. 8.04
poziom: średni

Sinusoidalny prąd zmienny przepływa przez przewodnik o oporze Jaka ilość ciepła wydzieli się na tym oporniku ciągu,

Prąd zmienny. 8.05
poziom: średni

Znajdź natężenie skuteczne prądu, którego wykres widać na poniższym rysunku.

Prąd zmienny. 8.06
poziom: średni

Znajdź natężenie skuteczne prądu, którego wykres widać na poniższym rysunku. Dane:


Transformator. 9.01
poziom: średni

Transformator obniżający napięcie pobiera moc maksymalną i jest podłączony do sieci o napięciu skutecznym Przekładnia

Transformator. 9.02
poziom: średni

Transformator podwyższający napięcie z do posiada rdzeń w kształcie pierścienia. Na rdzeń nawinięto dodatkowo zwój, w


Drgania elektryczne. 10.01
poziom: średni

Obwód elektryczny składa się z kondensatora o pojemności oraz zwojnicy o indukcyjności Kondensator jest naładowany

Drgania elektryczne. 10.02
poziom: trudny

Naładowany kondensator o pojemności jest podłączony poprzez wyłącznik z dwiema połączonymi równolegle cewkami o

Drgania elektryczne. 10.03
poziom: łatwy

Gdy obwód drgający o pojemności jest pobudzany z częstotliwością występuje w nim rezonans. Oblicz pojemność, jaką

Drgania elektryczne. 10.04
poziom: łatwy

Kondensator obwodu drgającego naładowano ładunkiem W obwodzie pojawiły się gasnące drgania elektryczne. Wiedząc, że

Drgania elektryczne. 10.05
poziom: średni

Jak zmieni się częstość rezonansowa obwodu LC złożonego z kondensatora o pojemności i zwojnicy o indukcyjności, jeśli

Drgania elektryczne. 10.06
poziom: średni

Obwód drgający składa się z kondensatora o pojemności oraz cewki o pewnej indukcyjności. W obwodzie tym wzbudzane są

Drgania elektryczne. 10.07
poziom: średni

Cewka o pojemności jest połączona z kondensatorem płaskim o powierzchni płytek oddalonych od siebie o Jaka jest


Egzamin

Prąd zmienny - 11.01
poziom: średni

Matura maj 2012 Do źródła napięcia przemiennego o regulowanej częstotliwości dołączono kondensator. W obwód włączono

Strona używa plików cookies. Pozostając tutaj zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Zmian możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Polityka prywatności | Polityka cookies